پادکست شماره ۴ – رقص

جزئیات پادکست

Dance-Advanced_Podcast

 

  • عنوان : رقص

  • مدت زمان : ۱۱:۰۹

  • توضیحات پادکست :

    در این درس میخواهیم در مورد رقص صحبت کنیم. لغات امروز ما در مورد رقصیدن می باشد و در مورد کسانیکه خوب می رقصند و کسانیکه در رقصیدن هنری ندارند لغاتی را خواهیم آموخت. نکته مهم در مورد این درس این است که سعی کرده ایم از لغاتی استفاده کنیم که به شدت مورد استفاده بوده و پرکاربرد می باشد. همچنین لغات و اصطلاحات این درس در مورد موضوع دست و پا چلفتی بودن نیز کاربرد دارد و شما می توانید در شرایط گوناگون از آنها استفاده کنید.

 متن پادکست

Edward: Would you dance with me?

Bella: Me? I’d like to, but I don’t dance.

Edward: Why?

Bella: I have two left feet. I’m so clumsy, first I’d step all over your feet, and then I’d stumble all over the dance floor.

Edward: I don’t believe that. I bet you’re very graceful on the dance floor. You wouldn’t stumble; you’d glide across that floor.

Bella: I’m the most uncoordinated person alive. When I was little, I was even more awkward. My mother hated taking me shopping because I was so accident-prone. Everywhere we’d go, I was like a bull in a china shop. I’m not like Rosalie. Look at her. She’s so elegant.

Edward: Rosalie has nothing on you. Dance with me and I promise to catch you if you trip.

Bella: What if I step all over your feet?

Edward: You won’t get the chance. My feet will be moving so quickly, I will dazzle you with my agility and finesse.

Bella: Okay, you asked for it!