پادکست شماره ۲۰- سحرخیزی

35

  • مدت زمان :   ۱۳:۳۹

  • توضیحات پادکست :

    در این پادکست می خواهیم در مورد سحرخیزی صحبت کنیم و لغاتی که مربوط به افرادی است که صبح زود از خواب بیدار می شوند و در زندگی موفق می شوند. و همینطور در این درس به افرادی هم که دیر از خواب بیدار می شوند خواهیم پرداخت و لغات و اصطلاحات مربوط به آنرا با شما زبان آموزان کار خواهیم کرد. در زبان انگلیسی لغات بسیار زیادی هست که بخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم پس چه بهتر که با کلینیک زبان رفیعی این درس را فرا گیریم و به بهترین شکل ممکن کار کنیم. بدون هر گونه معطلی فایل صوتی این درس را دانلود کنید و از آموزش عالی استاد رفیعی بهره مند شوید.

 متن پادکست

Spiro: Hey, watch out!

Nancy: Oh, I’m sorry. I didn’t see you there. I thought I would be the only person up at the crack of dawn. What are you doing sitting on the stoop at this ungodly hour?

Spiro: I’m trying to turn over a new leaf.

Nancy: What do you mean?

Spiro: I’m in the habit of staying up until all hours of the night. I hardly ever get enough sleep and walk around all day sleep-deprived. I’m trying to see if I can make the switch from being a night owl to an early riser. I’m hoping the new hours will make me a changed man.

Nancy: That sounds very commendable, but that still doesn’t answer my question. What are you doing sitting out here?

Spiro: I’m waiting for the coffee shop to open.

Nancy: Can you eat breakfast this early in the morning?

Spiro: No, but I can drink coffee, lots and lots of coffee.

Nancy: You’ll definitely be the first one in line.

Spiro: I guess what they say is true: the early bird gets the worm.

Nancy: I don’t know about worms, but the early bird will definitely get the first dose of caffeine!